Gạch inax INAX-20B/STB-4

Mã SP: INAX-20B/STB-4

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 276x296 mm -Kích thước viên : 154x20 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-20B/STB-4 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

675.000 đ 990.000 đ
32% Giá tốt

Gạch inax INAX-20B/STB-3

Mã SP: INAX-20B/STB-3

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 276x296 mm -Kích thước viên : 154x20 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-20B/STB-3 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

675.000 đ 990.000 đ
32% Giá tốt

Gạch inax INAX-20B/STB-2

Mã SP: INAX-20B/STB-2

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 276x296 mm -Kích thước viên : 154x20 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-20B/STB-2 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

675.000 đ 990.000 đ
32% Giá tốt

Gạch inax INAX-20B/STB-1

Mã SP: INAX-20B/STB-1

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 276x296 mm -Kích thước viên : 154x20 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-20B/STB-1 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

675.000 đ 990.000 đ
32% Giá tốt

Gạch inax INAX-255/PPC-209

Mã SP: INAX-255/PPC-209

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 95x45 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-255/PPC-209 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 30/03/2021

555.000 đ 690.000 đ
20% Giá tốt

Gạch inax INAX-47/POL-G1,G2,G3

Mã SP: INAX-47/POL-G1,G2,G3

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 47x47 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-47/POL-G1,G2,G3 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

445.000 đ 1.000.000 đ
56% Giá tốt

Gạch inax INAX-47/POL-B1,B2,B3

Mã SP: INAX-47/POL-B1,B2,B3

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 47x47 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-47/POL-G1,G2,G3 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

445.000 đ 1.000.000 đ
56% Giá tốt

Gạch inax INAX-355/EAC-4

Mã SP: INAX-355/EAC-4

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-355/EAC-4 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

525.000 đ 690.000 đ
24% Giá tốt

Gạch inax INAX-355/EAC-3

Mã SP: INAX-355/EAC-3

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-355/EAC-3 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

525.000 đ 690.000 đ
24% Giá tốt

Gạch inax INAX-355/EAC-2

Mã SP: INAX-355/EAC-2

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-355/EAC-2 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

525.000 đ 690.000 đ
24% Giá tốt

Gạch inax INAX-355/EAC-1

Mã SP: INAX-355/EAC-1

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-355/EAC-1 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

525.000 đ 690.000 đ
24% Giá tốt

Gạch inax INAX-20B/BB-3

Mã SP: INAX-20B/BB-3

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 296x276 mm -Kích thước viên : 145x20 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-20B/BB-3 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

755.000 đ 1.195.000 đ
37% Giá tốt

Gạch inax INAX-20B/BB-2

Mã SP: INAX-20B/BB-2

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 296x276 mm -Kích thước viên : 145x20 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-20B/BB-2 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

755.000 đ 1.195.000 đ
37% Giá tốt

Gạch inax INAX-20B/BB-1

Mã SP: INAX-20B/BB-1

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 296x276 mm -Kích thước viên : 145x20 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-20B/BB-1 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

755.000 đ 1.195.000 đ
37% Giá tốt

Gạch inax INAX-355/VIZ-10N

Mã SP: INAX-355/VIZ-10N

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-355/VIZ-10N -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

530.000 đ 690.000 đ
23% Giá tốt

Gạch inax INAX-355/VIZ-9N

Mã SP: INAX-355/VIZ-9N

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-355/VIZ-9N -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên - Áp Dụng KM Mùa Đông Từ 02/11 - 31/03/2021

530.000 đ 690.000 đ
23% Giá tốt

Sản phẩm đã xem

Chính sách ưu đãi
giảm giá theo đơn hàng
Vận chuyển hàng
nhanh chóng chính xác
Chúng tôi luôn
hỗ trợ khách hàng 24/7
Đổi hàng 15 ngày

Đức Tài - Long Biên

Thiết bị bếp ở đây quá tốt,giá quá hợp lý ko như các chỗ khác tôi đi xem toàn giá trên trời. cảm ơn thietbivesinhso1.com

20/01/2020 23:23:16

Chiến Thắng - Sóc Sơn

Tôi khuyên mọi người nên mua thiết bị vệ sinh caesar ở đây giá rất rẻ mà còn hàng chính hãng.thông tin rõ ràng chi tiết,hàng mua về ai cũng khen.

20/01/2020 23:21:33

Mỹ Lan - Hà Đông, Hà Nội

Tôi đã đi xem bình nóng lạnh ở rất nhiều nơi nhưng chỉ có Thietbivesinhso1 là giá rẻ nhất và chất lượng cũng tốt nhất. Hàng chính hãng dùng yên tâm thật mọi người ạ. sẽ giới thiệu người thân mua sp ở đây

20/01/2020 23:15:02

Minh Anh - Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Chậu Rửa Bát tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

20/01/2020 23:13:37

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16
Logo-B?ch-Mã
G?ch-Hoàng-Hà
LOGO-ESINC
Logo-H?o Cánh
Tổng Kho Gạch Ốp Lát | Thiết Bị Vệ Sinh Chính Hãng Số 1 Hà Nội
zalo